27 มกราคม 2558 
          
 
   
 

...โปรแกรมตรวจสอบสถานภาพเอกสารทาง Internet...

โปรแกรมนี้เป็นการให้บริการผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สามารถตรวจสอบ
ความคืบหน้าของเอกสารที่ยื่นต่อ BOI ได้ด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการให้บริการของหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการ
E-Government ของรัฐบาล

ผู้ได้รับส่งเสริมและผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมทุกราย สามารถขอรับ Username และ
Password ได้ที่ สำนักสารสนเทศการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
>> รายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 02-553-8111 ต่อ 8190 , 6173 , 6174 , 8357 , 8413
e-mail : chalermchai@boi.go.th
 
  Login
User Name
Password
   
 

ประกาศ : สำหรับบริษัทที่ได้รับ User Name เป็นตัวเลข/อักษร 6 หลัก ให้เปลี่ยนไปใช้ User Name เป็นเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) แทน ส่วน Password ยังคงเดิม โดยท่านสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) ของท่านได้ ที่นี่

ประกาศ : ระบบรายงานผลประกอบการ (ตส.310) เปิดให้ใช้งานแล้ว (คู่มือการใช้งาน)

ประกาศ : กฎหมาย ระเบียบ และประกาศใหม่ๆ

   
   All Rights Reserved. Office of the Board of Investment  
Free web templates by MyFreeTemplates.com