25 พฤษภาคม 2567 
          
 
   
 

...โปรแกรมตรวจสอบสถานภาพเอกสารทาง Internet...

ประกาศ:  ขอความกรุณาบริษัทผู้ประกอบการทุกท่าน ให้ทำการส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการ (รายงาน 6 เดือน ,รายงาน 1 ปี ,รายงาน 2 ปี) ภายในระยะเวลา 2 เดือนนับจากครบกำหนด หากไม่ทำการส่งรายงานดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ขอระงับการใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรในระบบ Electronic Machine Tracking สามารถส่งได้ที่ https://boieservice.boi.go.th/PM
 Notice : Please send your project progress report (6 Months report, 12 Months report and 24 Months report) within 2 months after due date.Otherwise you don't receive in machine right in Electronic Machine Tracking system. You can submit at https://boieservice.boi.go.th/PM
โปรแกรมนี้เป็นการให้บริการผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ให้สามารถตรวจสอบ
ความคืบหน้าของเอกสารที่ยื่นต่อ BOI ได้ด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการให้บริการของหน่วยงานราชการ ภายใต้โครงการ
E-Government ของรัฐบาล

ผู้ได้รับส่งเสริมและผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมทุกราย สามารถขอรับ Username และ
Password ได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

โทรศัพท์ : 02-553-8111 ต่อ 8473
e-mail : newpassword@boi.go.th
 
  Login
User Name
Password
   

ลืม password / ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
 

ประกาศ : สำหรับบริษัทที่ได้รับ User Name เป็นตัวเลข/อักษร 6 หลัก ให้เปลี่ยนไปใช้ User Name เป็นเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) แทน ส่วน Password ยังคงเดิม โดยท่านสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนนิติบุคคล (13 หลัก) ของท่านได้ ที่นี่

ลิงค์เข้า ตส.310 และ ยืนยันโครงการ : e-Monitoring

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ

   
   All Rights Reserved. Office of the Board of Investment  
Free web templates by MyFreeTemplates.com